Algemene Voorwaarden - Fitstation
arrow_drop_up arrow_drop_down

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Fitstation: handelend als zelfstandige voedingsconsulent.

Client: degene aan wie door de voedingsconsulent advies wordt verleend.


Artikel 2. Algemeen

De voedingsconsulent geeft advies aan de cliënt o.a. door middel van persoonlijk (face-to-face) contact, telefonisch contact en contact per e-mail. De voedingsconsulent bepaalt in overleg met de cliënt welke manier van begeleiding wordt gegeven.


Artikel 3. Basis

De voedingsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op een formele verwijzing door een verwijzer behandelen. In het laatste geval houdt de voedingsconsulent de verwijzer op de hoogte van het verloop van de behandeling. De voedingsconsulent behoudt zich het recht de cliënt te verwijzen indien de voedingsconsulent dit nodig acht. De cliënt regelt zelf de afspraken bij deze verwijzer. Indien Fitstation tot opschorting of ontbinding overgaat, is Fitstation op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de cliënt (tussentijds) een dienst geheel of gedeeltelijk annuleert, is er geen restitutie mogelijk.


Artikel 4. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en het tijdstip een consult te kunnen bijwonen, dient de cliënt dit minimaal 24 uur voor aanvang schriftelijk bekend te maken aan de voedingsconsulent. Indien een consult niet tijdig is geannuleerd, is de voedingsconsulent gerechtigd om de consult in rekening te brengen.


Artikel 5. Tariefstelling

Cliënt is aan de voedingsconsulent een honorarium verschuldigd, dat wordt vermeld op de website. De vermelde tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover deze berekend zouden moeten worden, tenzij anders aangegeven. Eventuele extra kosten worden te allen tijde aan de cliënt medegedeeld.

De tarieven worden jaarlijks op 1 januari herzien; de voedingsconsulent is voorts gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, tenzij cliënt en de voedingsconsulent hierover expliciet andere afspraken hebben gemaakt.

Het honorarium van de voedingsconsulent is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden, tenzij voorafgaand aan de uitvoering daarvan uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Cliënt is gehouden aan de voedingsconsulent een door voedingsconsulent in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer de voedingsconsulent zulks verzoekt.

De voedingsconsulent heeft, telkens wanneer door hem een voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment, dat cliënt het voorschot aan de voedingsconsulent heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.


Artikel 6. Betaling

De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde diensten.

De betaling dient door de cliënt aan de voedingsconsulent via bankoverschrijving te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Het volledige factuurbedrag dient bijgeschreven te zijn op de bankrekening van Fitstation alvorens de diensten worden verleend aan de cliënt. Indien een afwijkende termijn voor betaling wordt overeengekomen, en cliënt niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is de cliënt in verzuim. Bij betalingsachterstand behoudt de voedingsconsulent zich het recht voor om de behandeling op te schorten tot de achterstallige betaling heeft plaatsgevonden.

Voor de betaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de voedingsconsulent verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de voedingsconsulent bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent uit welke hoofde dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 7. Restitutie

Resitutie van een betaling is alleen mogelijk als de client het volgende kan aantonen:

  • Cliënt heeft naar zijn/haar beste vermogen getracht de begeleiding te volgen en heeft aantoonbaar hulp gevraagd en geaccepteerd in de vorm van e-mail, telefonisch contact of persoonlijk contact. De cliënt kan aantonen dat de instructies van de voedingsconsulent zijn opgevolgd zoals deze bedoeld zijn.

Artikel 8. Gegevens en informatie

De voedingsconsulent is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt alle door de voedingsconsulent verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door voedingsconsulent gewenst, heeft verstrekt aan de voedingsconsulent. Eventuele kosten, veroorzaakt doordat cliënt de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de cliënt. Bij een aankoop in de webshop van Fitstation door de client, geeft de client toestemming om op een mailinglijst te worden geplaatst. Client kan te allen tijde zelfstandig afmelden van deze lijst. De voedingsconsulent heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat cliënt aan deze verplichting heeft voldaan.

Cliënt is gehouden voedingsconsulent onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan voedingsconsulent verstrekte gegevens en informatie.

Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf niet aan derden verstrekt.


Artikel 9. Intellectueel eigendom

De voedingsconsulent behoudt ten alle tijden alle rechten op de door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog aanpassingen in aangebracht zijn, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De cliënt is niet gerechtigd bovengenoemde zaken zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent, anders dan voor de eigen begeleiding, te gebruiken. Indien dit wel gebeurt wordt hier een nader te bepalen boetebedrag voor verschuldigd van de cliënt aan de gewichtsconsulent.

Artikel 10. Onuitvoerbaarheid van de opdracht


De voedingsconsulent heeft het recht de overeen gekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

Het advies van de voedingsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te kunnen garanderen. Elke aansprakelijkheid van de voedingsconsulent ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.

De voedingsconsulent is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of die samenhangt met het handelen of nalaten van een door de voedingsconsulent (al dan niet op verzoek van de cliënt) ingeschakelde derde / hulppersoon.

De voedingsconsulent is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect, en cliënt vrijwaart de gewichtsconsulent tegen alle aanspraken van derden, die direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Cliënt vrijwaart de voedingsconsulent in het bijzonder tegen aanspraken van derden wegens schade die het gevolg is van of samenhangt met het door cliënt aan de voedingsconsulent onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.

De voedingsconsulent is niet verantwoordelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit een bezoek van de cliënt aan de voedingsconsulent op welke locatie dan ook.

De voedingsconsulent is niet verantwoordelijk voor schade die hij niet bewust veroorzaakt aan persoonlijke eigendommen van de cliënt, zowel op praktijkadressen als bij huisbezoeken.


Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing op de relatie tussen de voedingsconsulent en de cliënt.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten; slechts de burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van de voedingsconsulent zal bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen.