Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Fitstation: handelend als zelfstandige Online Leefstijl Coach (hierna "coach").
Lid: degene aan wie door de coach begeleiding wordt geboden.

Artikel 2. Algemeen
De coach geeft begeleiding aan het lid o.a. door middel van dagelijkse communicatie in de besloten community, dagelijkse instructies op gebied van voeding, beweging, lichaam en gewoontes en wekelijkse online evaluaties d.m.v. applicatie "Zoom". Het doel is om te groeien in het proces van een permanente gedragsverandering, wat leidt tot permanent gewichtsverlies met eigen gewoontes.

Artikel 3. Basis
De coach kan het lid zowel op persoonlijke basis als op een formele verwijzing door een verwijzer behandelen. In het laatste geval houdt de coach de verwijzer op de hoogte van het verloop van de behandeling. De coach behoudt zich het recht het lid te verwijzen indien de coach dit nodig acht. Het lid regelt zelf de afspraken bij deze verwijzer. Indien Fitstation tot opschorting of ontbinding overgaat, is Fitstation op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien het lid binnen de eerste 14 dagen na aanvang een dienst geheel of gedeeltelijk schriftelijk (per e-mail) opzegt, is er een volledige restitutie in geld mogelijk voor de betreffende dienst.

Artikel 4. Verhindering
Indien het lid verhinderd is op de verwachte datum en het tijdstip actief mee te doen met een wekelijkse evaluatie, dient het lid dit minimaal 24 uur voor aanvang bekend te maken aan de coach. Indien het lid dit verzuimt te doen, zal er contact worden gezocht door de coach om dit te bespreken. Bij herhaaldelijke afwezigheid zonder bekendmaking vooraf, kan de toegang tot het begeleidingstraject worden ontzegd. Het lid is aan de coach een bedrag verschuldigd, dat wordt afgesproken onderling. De genoemde tarieven in de voorwaarden zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover deze berekend zouden moeten worden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Tariefstelling
De tarieven worden mogelijk jaarlijks op 1 januari herzien; de coach is voorts gerechtigd prijsstijgingen door te voeren in overleg met lid, indien zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, tenzij lid en de coach hierover expliciet andere afspraken hebben gemaakt.
Het bedrag dat wordt betaald aan de coach is niet afhankelijk van een concreet resultaat in getallen van de verrichte werkzaamheden. Resultaten zijn persoonlijk en kunnen verschillen per persoon.
De coach heeft, telkens wanneer een betaling is mislukt op welke wijze dan ook, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment, dat het lid de betaling heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Artikel 6. Betaling
Het lid ontvangt vooraf een factuur voor de geleverde diensten voor de eigen administratie.
De betaling geschiedt door middel van een eenmalige of doorlopende SEPA automatische incasso, tenzij anders overeengekomen. De betaling van het volledige termijnbedrag dient bevestigd te zijn alvorens de diensten worden verleend aan het lid. Indien een afwijkende termijn voor betaling wordt overeengekomen, en lid niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is het lid in verzuim. Bij betalingsachterstand behoudt de coach zich het recht voor om de begeleiding op te schorten tot de achterstallige betaling heeft plaatsgevonden.
Voor de betaling van hetgeen door of met betrekking tot het lid te eniger tijd aan
de coach verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de coach bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Compensatie door het lid met bestaande of
vermeende vorderingen op de coach uit welke hoofde dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7. Restitutie
Restitutie is in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Lid kan door onvoorziene omstandigheden/overmacht voor minimaal 1 maand niet deelnemen aan de coaching. Overmacht kan bijvoorbeeld zijn, maar is niet beperkt tot, situaties als het lid in coma is, of een dusdanige handicap heeft wat deelname aan de coaching onmogelijk maakt. Restitutie wordt naar rato berekend.

Artikel 8. Gegevens en informatie
De coach is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de begeleiding indien lid alle door de coach verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de
wijze als door de coach gewenst, heeft verstrekt aan de coach. Eventuele kosten, veroorzaakt doordat lid de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet
behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van het lid. Bij een aanmelding van
het lid voor een dienst van de coach, geeft het lid toestemming om op een
mailinglijst te worden geplaatst. Lid kan te allen tijde zelfstandig afmelden van
deze lijst. Ook geeft het lid toestemming dat de online evaluaties win groepsverband worden opgenomen en beschikbaar worden gesteld voor andere leden in het traject.
Lid is gehouden de coach onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de begeleiding van belang kunnen zijn. Lid staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de coach verstrekte gegevens en informatie.
De coach zal resultaten van het lid, in de vorm van afbeeldingen van gevoerde chatgesprekken, afbeeldingen van lichaamssamenstelling en videomateriaal gebruiken op het internet voor marketing doeleinden. In overleg kan het lid aangeven bepaalde materiaal niet te willen publiceren.

Gegevens van het lid worden zonder toestemming van het lid zelf niet aan derden verstrekt.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
De coach behoudt ten alle tijden alle rechten op de door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen, videomateriaal en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer naderhand nog aanpassingen in aangebracht zijn, al dan niet op aanvraag van het lid. Het lid is niet gerechtigd bovengenoemde zaken zonder schriftelijke toestemming van de
coach, anders dan voor de eigen begeleiding, te gebruiken. Indien dit wel gebeurt wordt hier een nader te bepalen boetebedrag voor verschuldigd van het lid aan de
coach.

Artikel 10. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De coach heeft het recht de overeen gekomen werkzaamheden van de begeleiding op te schorten indien hij door omstandigheden welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Aan het lid wordt dan naar rato het bedrag teruggestort. Uitgangspunt is datum van ontbinding.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Het advies van de coach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te kunnen garanderen. Elke aansprakelijkheid van de coach ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door het lid van door de coach verstrekte adviezen is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach.
De coach is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of die samenhangt met het handelen of nalaten van een door de coach (al dan niet op verzoek van het lid) ingeschakelde derde / hulppersoon.
De coach is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect, en lid vrijwaart de coach tegen alle aanspraken van derden, die direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Lid vrijwaart de coach in het bijzonder tegen aanspraken van derden wegens schade die het gevolg is van of samenhangt met het door lid aan de coach onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing op de relatie tussen de coach en het lid.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten; slechts de burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van de coach zal bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen.