Privacy policy

Fitstation, gevestigd aan Iyohof 7, 1363 RZ Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adres: Iyohof 7
Postcode: 1363 RZ
Plaats: Almere
Telefoon: +31640072859
Website: https://fitstation.nl
E-mail: info@fitstation.nl

Lorenzo Karg is de Functionaris Gegevensbescherming van Fitstation en hij is te bereiken via info@fitstation.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fitstation verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor, achternaam en/of roepnaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fitstation.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fitstation verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je coaching, reclame, nieuws en tips te kunnen mailen

Geautomatiseerde besluitvorming
Fitstation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fitstation) tussen zit.

Fitstation gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

ActiveCampaign
De mensen die zich aanmelden voor een gratis product/dienst worden opgeslagen in een database in de e-mailmarketing provider Activecampaign. Dit is een toonaangevende provider die zich houdt aan de regels rondom persoonsgegevens, veiligheid en anti-spam. De personen die zich hebben aangemeld op onze mailinglijst, of producten/diensten hebben aangeschaft, kunnen worden benaderd via de mail. Wanneer iemand ons een e-mail stuurt, (bijvoorbeeld via ons contactformulier) verstrekken wij informatie waar de betreffende persoon zelf naar gevraagd heeft, zolang deze informatie geen gevoelige informatie bevat van derden.

Google Analytics
Wij verzamelen data van bezoekers die op deze website komen via Google Analytics. Deze data bestaat uit bezoekersgedrag op de website en wordt gebruikt om de website te optimaliseren voor content die door de bezoekers als meest waardevol worden beschouwd. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individueel persoon.

Hotjar
Er wordt op enkele pagina’s bijgehouden wat het scroll- en klikgedrag is van de bezoekers. Het doel hiervan is om de pagina’s te verbeteren op basis van waar de bezoeker naar op zoek is. Hierdoor kan er meer relevantie content worden gedeeld. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individueel persoon.

Manychat
Er bestaat een mogelijkheid om te chatten via de website. Het doel is om direct contact te kunnen hebben met een bezoeker die hier behoefte aan heeft. Hierdoor kunnen wij de bezoekers sneller voorzien van een antwoord op een vraag. De naam en het geslacht zoals deze bekend zijn op Facebook worden opgeslagen in Manychat. Andere gegevens, zoals e-mailadres en/of telefoonnummer, die door de bezoeker worden gegeven worden mogelijk opgeslagen.

Paypro
Paypro is een bekende en populaire betaaldienstverlener die het mogelijk maakt om veilig online een bestelling te plaatsen en af te rekenen. Het gebruik van Paypro is alleen van toepassing wanneer je als bezoeker een bestelling plaatst via de website.

Phoenix
Phoenix is de website software waarmee alle content wordt aangeboden op de website met als doel om jou als bezoeker van dienst te zijn. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen via Phoenix.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens

Bewaartermijn zolang je actief bent ingeschreven op de mailinglijst van Fitstation. Het uitschrijven van de mailinglijst kan door de gebruiker / ingeschrevene zelf en kan op ieder willekeurig moment middels een uitschrijflink die in de mail is opgenomen.

– Voor, achternaam en/of roepnaam
– E-mailadres

Delen van persoonsgegevens met derden
De informatie wordt alleen gebruikt voor marketingdoeleinden van Fitstation ten behoeve van het geanonimiseerd analyseren van bezoekersgedrag en het optimaliseren van website pagina’s.

Fitstation verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fitstation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Fitstation heeft een verwerkersovereenkomst met de volgende bedrijven:

– ActiveCampaign, zij leveren de Activecampaign e-mail marketing software
– Paypro, een betaaldienstverlener

Persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld zullen nooit vrijgegeven worden aan derden, met uitzondering van de payment en emailmarketing providers om de gegevens op te slaan. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fitstation gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Fitstation gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging
We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
Encryptie van data;
Pseudonimiseren van data;
Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
Overdrachten alleen over SSL
Purpose-bound toegangsbeperkingen;
Controle van erkende autorisaties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fitstation en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fitstation.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Fitstation wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fitstation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fitstation.nl